പ്രളയ ചിന്തകള്‍ – കവിത

Featured

ഈ പ്രളയവും കെടുതികളും ഒരുക്കിയ വ്യഥ ഒരു ആത്മ വിചിന്തനത്തിനു വഴിമാറിയെങ്കിൽ..?

രചന: ബിനു പോള്‍, കുന്നക്കുരുടി
സംഗീതം: സൈമണ്‍ കെ. വി.