പുതിയനിയമ കാനോന്‍ നിശ്ചയിച്ചതാര്?

Message

ബൈബിളിലെ പഴയ-പുതിയനിയമങ്ങളിലെ 66 പുസ്തകങ്ങള്‍ ദൈവശ്വാസീയമായ വെളിപ്പാടുകള്‍ അഥവാ ദൈവവചനമായി നാം അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു തിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ അഥവാ കനോനീകരണം എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? അത് മനുഷ്യര്‍ കൂടി നിശ്ചയിച്ചതാണോ? ഡോ. ജോണ്‍സന്‍ സി ഫിലിപ്പ് സംസാരിക്കുന്നു.