സ്നേഹസംവാദം – ഡാളസ് – വീഡിയോ

Message

dallas-video

ഡാളസ് സംവാദം മികച്ച ഒരു പ്രോഗാമായി തീർക്കുന്നതിന് പ്രയത്നിച്ച സംഘാടകർക്കും പങ്കെടുത്ത ദൈവദാസന്മാർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ! ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ആരോഗ്യകരവും പഠന സഹായകവുമായ സംവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു..


Watch video:

Full video


Playlist of videos – 10 parts


Video: Thalsamaya Media Services