തകരാതെ താങ്ങുക – Family Seminar Messages by John Kurian

കുടുംബം, ഗവര്‍ന്മെന്റ്, സഭ എന്നിവ ദൈവത്താല്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഇവയുടെ തകര്‍ച്ചയും അതിലൂടെ മനുഷ്യസമൂഹത്തിന്റെ അധ:പതനവും പിശാച് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങള്‍ തകരാതെ താങ്ങുവാന്‍ കൃത്യമായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒര്‍പ്പിക്കുന്നു ബ്രദര്‍ ജോണ്‍ കുര്യന്‍, കോട്ടയം.

Close
Social profiles