പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥി

പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അതിഥിയായി വന്നെത്തി പ്രളയം കടന്നു പോയി.. അതിജീവനത്തിനായി നല്‍കപ്പെടുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും അമൂല്യമാണ്‌. എങ്കില്‍, അതിലേറെ മൂല്യമുള്ള അനശ്വരമായ മനുഷ്യജീവന് നാം നല്‍കുന്ന വില എത്രമാത്രം? ഇനി ഒരു ദുരന്തവും നമ്മെ ഒടുക്കിക്കള യാതിരിക്കട്ടെ.. ഓര്‍ത്തിരിക്കാന്‍ ഒത്തിരി […]

ദൈവത്താല്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം?

രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ദൈവമക്കള്‍ ആയ എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ദൈവം വിവിധ ശുശ്രൂഷകള്‍ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നവരായും കര്‍ത്താവിനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായും പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് ഓരോരുത്തര്‍ക്കും പ്രത്യേകം കൃപാവരങ്ങളെ നല്‍കി  ഈ ലോകത്തില്‍ വിവിധ നിലകളില്‍ ആക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനായുള്ള വിളി എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. അത് തിരിച്ചറിയുവാനും ശരിയായി […]